Tintoretto

Тинторетто Якопо | XVIe | Tintoretto Jacopo

Tintoretto, como era conhecido Jacopo Comin ou Jacopo Robusti, (Veneza  1518 — 1594)

Тинторетто Якопо | XVIe | Tintoretto JacopoТинторетто Якопо | XVIe | Tintoretto Jacopo

Тинторетто Якопо | XVIe | Tintoretto Jacopo

Тинторетто Якопо | XVIe | Tintoretto Jacopo

Тинторетто Якопо | XVIe | Tintoretto Jacopo

Тинторетто Якопо | XVIe | Tintoretto Jacopo
Тинторетто Якопо | XVIe | Tintoretto Jacopo

Тинторетто Якопо | XVIe | Tintoretto JacopoТинторетто Якопо | XVIe | Tintoretto Jacopo


Тинторетто Якопо | XVIe | Tintoretto Jacopo

Тинторетто Якопо | XVIe | Tintoretto Jacopo

Тинторетто Якопо | XVIe | Tintoretto Jacopo

Тинторетто Якопо | XVIe | Tintoretto Jacopo

Тинторетто Якопо | XVIe | Tintoretto Jacopo

Тинторетто Якопо | XVIe | Tintoretto Jacopo

Тинторетто Якопо | XVIe | Tintoretto Jacopo

Тинторетто Якопо | XVIe | Tintoretto Jacopo

Тинторетто Якопо | XVIe | Tintoretto Jacopo

Тинторетто Якопо | XVIe | Tintoretto Jacopo

Тинторетто Якопо | XVIe | Tintoretto Jacopo

Тинторетто Якопо | XVIe | Tintoretto Jacopo

Тинторетто Якопо | XVIe | Tintoretto Jacopo

0 comentários: